Info om gildet
Vore aktiviteter
Kontakt os
Kalenderen
Begivenheder
Debatten
Gammel-Uglen
Spejderløb
Engedal
Gildelaug
Gildesider
Mellem brødre
Arkivmappen
Andre gilder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

 

VEDTÆGTER
for
Sct. Georgs Gildet i Hammel
 

  § 1:
 
Gildets navn er Sct. Georgs Gildet i Hammel under Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
 
  § 2:

 

 

 

 

 

Gildet arbejder efter gældende love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor § 7a lyder således: "De enkelte gilder ledes af en gildeledelse bestående af gildemester, gildekansler og gildeskatmester og afholder hvert år inden 1. april et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter.

Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor gildeting og landsgildeledelse.

Til gildeledelsen kan ikke vælges svende.

Genvalg kan finde sted, jævnfør dog § 7d (Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på samme tid beklæde mere end en ledelsespost). 

Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af 2 af dets medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse efter forudgående bemyndigelse af et gildeting."

For fast ejendom ejet af Sct. Georgs Gildet i Hammel aflægges på gildeting et selvstændigt regnskab, hvis slutresultat indgår i gildets almindelige regnskab. Budget for fast ejendom forelægges for og godkendes af gildeledelsen. Gildets faste ejendom administreres af gildeledelsen efter retningslinier vedtaget af gildetinget. Regnskabsåret er kalenderåret.

Der udarbejdes budget for gildeaktiviteter til godkendelse på gildetinget.
 

  § 3:


 

 

 

Gildetinget, som afholdes hvert år i marts måned, er gildets øverste myndighed og indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen sendes eventuelle forslag til behandling på gildetinget, gildemesterens skriftlige beretning, samt regnskab og budget for gildeaktiviteter og fast ejendom.

Forslag, der ønskes behandlet på gildeting, skal være gildemesteren i hænde senest den 1. februar. 

Stemmeret til gildetinget har hvert gildemedlem ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle vedtagelser og valg på gildetinget – bortset fra vedtægtsændringer – kræver simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Gildetinget er beslutningsdygtigt, når mindst 50% af gildets medlemmer er til stede. for vedtægtsændringer gælder § 6.

Referat fra gildeting underskrives af gildemester og gildetingets dirigent. Referatet uddeles til gildets medlemmer senest 1. april.
 

  § 4:

 

 

 

 

 

 

Dagsorden for gildeting: 
Pkt.  1: Valg af dirigent og protokolfører 
Pkt.  2: Gildemester aflægger beretning
Pkt.  3: Behandling af indkomne forslag
Pkt.  4: Aflæggelse af de reviderede regnskaber og budgetter samt fastsættelse af kontingent
Pkt.  5: Valg til gildeledelse
Pkt.  6: Valg af suppleanter for gildeledelsen
Pkt.  7: Valg af herolder
Pkt.  8: Valg af revisorer og suppleanter
Pkt.  9: Valg til oplysningsudvalg
Pkt. 10: Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til forskellige funktioner
Pkt. 11: Orientering fra de forskellige udvalg
Pkt. 12 Eventuelt
  § 5: 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver dette.

Forslag, der ønskes behandlet på ekstraordinært gildeting, skal fremsendes skriftligt til gildemesteren.

Indkaldelse til ekstraordinært gildeting skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen sendes dagsorden og eventuelle forslag.

Ekstraordinært gildeting kan kun behandle de punkter og forslag, der er opført på den udsendte dagsorden.

Ekstraordinært gildeting er beslutningsdygtigt, når mindst 50% af gildets medlemmer er til stede. Vedtagelse af dagsordenens punkter kræver simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer. For vedtægtsændringer gælder § 6.
 

  § 6:


 
Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gildets medlemmer er til stede og 2/3 af de mødte stemmer herfor.
 
  § 7:
 
Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og administrative love være gældende.
 
   

Vedtaget på gildetinget i Spejdercenter Engedal den 2. marts 2005
 

    Erling Kjer
dirigent
 
Annette Horup
gildemester
 
      Charlotte Jørgensen
gildekansler
 
      Leif Vestergaard Nielsen
gildeskatmester
 

  Siden er  opdateret den 19. august 2014 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: