Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Pøt Mølle Løbet 2007
Virkelighedens eventyr
           PATROUILLEØVELSER FOR DRENGE

HAANDBOG I SPEJDERSPORT
 


EFTER

GENERALLØJTNANT SIR R. S. S. BADEN-POWELLS
SCOUTING FOR BOYS

 


VED

C. LEMBCKE
  

GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG
 
MDCCCCX

 


Udmærkelsestegn.

Den Tanke, der ligger til Grund for Uddelingen af Udmærkelsestegn, er at give Spejderen Impulser til at naa videre frem.
Tropsføreren og "Censorerne" i Æresretten maa ikke fordre for meget inden de uddeler et Udmærkelsestegn. Vort Maal er at bibringe hver Dreng  Kundskaber og opmuntre ham til at arbejde selv.

En god Gennemsnitsfærdighed er derfor alt, hvad der bør fordres. Stiller man Fordringerne højere, opnaar man kun at faa en lille  "Elite", medens Resten taber Modet og mister Selvtilliden under de stadig mislykkede Forsøg, og dette bør absolut undgaas. Det gælder at faa mange Drenge uddannede og at faa alle med.
Hermed skal ikke være sagt, at Udmærkelsestegn skal uddeles over en lav Sko. Der skal ydes en Præstation, men Fordringerne skal være rimelige.
Udmærkelsestegnene kan kun erhverves af Spejdere af 1ste Klasse. Mærket for første Hjælp bæres paa højre Side af Brystet; de andre Mærker paa højre Overarm fra Albuen og op i den Orden de er erhvervet.

Prøverne.

Spejderen kan tage følgende Prøver:


Mærket for første Hjælp.

Løfte en bevidstløs.
Trække en bevidstløs efter sig med Reb.
Lave en Baare af hvad der er for Haanden. Kaste en Redningsline.
Vise hvor Pulsaarene gaar.
Vise hvorledes Puls- og Blodaareblødninger standses. Forbinde et brækket Lem.
Give kunstigt Aandedræt.
Forbinde et fingeret Saar.
Vise hvorledes han vil behandle Kvælning, Brandsaar, Forgiftnjng eller tage et Sandskorn ud af et øje - alt efter Tropsførerens Valg.
Have grundigt Kendskab til den her i Bogen omhandlede Sundhedslære.
 
Jægermærket.

For en Serie paa 20 Fotografier af Fugle og Dyr tagne i Naturen; fremkaldte, kopierede og opklæbet af ham selv.
Eller - en af ham selv tilvejebragt Samling paa 60 forskellige vildtvoksende Blomster eller Blade, pressede og opklæbede med Navne i en Bog. .
Eller - 20 kolorerede Tegninger af Blomster og Blade.
Eller - 12 Skitser fra Dyrenes eller Fuglenes Liv.
Alt maa være lavet af Drengene selv.
Saavel de færdige Tegninger som Udkastene skal fremlægges.
Eller - kunne nævne
60 forskellige Fugle, Dyr og Insekter ved Navn i en naturhistorisk Samling eller i Zoologisk Have og - for 20 Dyrs Vedkommende - vide fuldstændig Besked om deres Levevis og Sædvaner
.Pionermærket.

Fremragende Dygtighed i nedenstaaende eller dermed ligestillede Færdigheder:
Behændigt og raskt at kunne fælde et 9-Tommers Træ eller en Pæl af samme Tykkelse.
Kunne slaa hver Slags Knobe i Mørke eller med tilbundne øjne.
Lave en Model til en Bro.
Kunne bygge en solid Tribune eller et Stillads.
Lave et Feltkomfur.
Bygge en Hytte til 3 Personer.


 


Skyttemærket
(Prøve med Salonriffel).

Opnaa 114 Points i 30 Skud.
De 30 Skud kan afgives paa 20, 25, 50 eller 100 m - enten alle paa samme Afstand eller i Serier paa 10 Skud paa forskellige Afstande. Afstandsbedømmelse i ukendt Terrain: 5 Afstande mellem 50-300 m og 5 mellem 3-600 m med en Middelfejl, der højst er 15 %
.
Vaabenmærket.

For Færdighed i 3 af følgende Øvelser: Stokkeslag, Boksning, Ju-Jitsu, Brydning, Fægtning og Sabelhugning.
Signalmærket.

For Afsendelse og Modtagelse af Flag- eller Morsesignaler, med ikke mindre end 24 Bogstaver i Minuttet. Give tydelige Røg- og Glimtsignaler.

 


Trompetermærket.

Kunne give alle de almindelige i Hæren anvendte Signaler, slaa paa Tromme og blæse paa Fløjte.Førermærket.

Førerspejderen skal kende sit Distrikt ud og ind i en Mils Omkreds fra Hovedkvarteret.
Han skal være perfekt i Kortlæsning og kunne tegne en Terrainskitse i Maalestok 2-3 Tommer paa 1 Kilometer.


 


Sømandsmærket.

Kunne slaa alle Knobene i Mørke eller med tilbundne øjne.
Ro, vrikke og stage en Baad frem alene. Lægge rigtigt til, gøre en Baad fast, samt styre en Baad, der ros af andre. .
Læse Søkort og kunne Kompasset udenad. '
Angive Kurs ved Hjælp af Solen og Stjernerne.
Kunne forudsige det kommende Vejr og vide Besked om Flod og Ebbe.
Svømme 50 m iført Skjorte, Bukser og Strømper.
Klavre til Tops i en 15 Fod høj Stang.
Sy og lappe Skjorter og Benklæder.
Kende de forskellige Nationers Flag og Benævnelserne paa
de forskellige Skibstyper og Rigninger.Melderyttermærket.

Spejderen maa underskrive en Forpligtelse der gaar ud paa, at han ejer en brugbar Cyc1e, og at han naarsomhelst vil stille sig til Myndighedernes Disposition som Melderytter.
Han skal kunne reparere sine Ringe selv, kunne køre perfekt efter et Kort, samt kunne gentage en længere Melding Ord til andet.
Han har kun Lov til at bære Mærket saa længe han, op- fylder alle disse Forpligtelser.
 


Ryttermærket.

Færdighed i at ride i alle Gangarter. . Kunne springe over et almindeligt Skovled, en Grøft og en Hæk.
Sadle rigtigt op.
Kunne køre en og to Heste og spænde for selv. Kunne fodre og vande og varte en Hest.
Kende Hestens almindelige Sygdomme og vide hvorledes de forebygges og behandles.

 

Spejderkorpsets Udmærkelsestegn.

Disse uddeles af Spejderchefen efter Indstilling af Distrikts- cheferne. Indstillingen skal indeholde en nøjagtig Redegørelse for hvad der sket.
Det maa være enhver Spejders Ærgerrighed at opnaa at faa disse.

  
Sølv- og Broncemedalje for Livredning.


Sølvkorset
(blaat Baand). - For at redde et Menneskeliv med Fare for sit eget.
Broncekorset (rødt Baand).
- For at redde et Menneskeliv uden at udsætte sig selv for Fare.

 

Fortjenstmedalje (forgyldt).


Fortjenstmedaillen. - For ganske særlig fortjenstfulde Handlinger.
 


Sølvulven.


Sølvulven. - Indianerne kalder deres bedste Spejder den graa Ulv. Ulven er et Dyr, der ser alt uden selv at blive set. Den er tapper, uforfærdet og udholdende.


En Gang om Aaret uddeler Korpset Sølvulven til den Spejder, der i Aarets Løb har udmærket sig særlig under Patrouilletjenesten.
Korpsets Udmærkelsestegn bæres kun ved Parader og højtidelige Lejligheder.


SPEJDERKORPSETS SAMLINGSSIGNAL.

 

     


  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet