Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Gildemesterens beretning til Gildeting 1. marts 2006:

Et gildeår er gået og i forhold til sidste år kan jeg konstatere en fremgang på 2 gildebrødre, idet Birthe og Carsten Lund er blevet optaget i Gildet. Vi er nu 38 gildebrødre i Gildet
Gildeåret 2005/2006 har budt på mange forskellige dejlige oplevelser og de arrangerende grupper har gjort meget for at give os alle nogle dejlige timer sammen.
I forhold til de seneste år er der i programmet for gildeåret 2005/2006 foretaget ændringer, således at familieudflugten blev til en aftentur "ud i det blå" og friluftsgildehallen blev flyttet til juni måned.
Med Hans Jensen som guide, kørte vi gennem det dejlige forårslandskab til Hald Ege, hvor lederen af Naturskolen førte os rundt i bakkerne, hvorefter vi nød den medbragte mad i Naturskolens lokaler. En rigtig dejlig aften. Friluftsgildehallen var ikke begunstiget af det allerbedste sommervejr, men lidt spil på engen kunne give os lidt varme i kroppen. I september var vi til høstfest og menuen var en kombination af retter, som blev serveret til høstfest på landet i gamle dage. Et virksomhedsbesøg på Wavin med Søren som rundviser var en rigtig spændende aften.
Fødselsdagsgildehal med et interessant foredrag om Kaj Munk. Julegudstjenesten i Hammel Kirke og den efterfølgende hjemmelavede julemiddag og julehygge var en dejlig optakt til julen. En festlig nytårsgildehal med optagelser af 2 gildebrødre, og i eftergildehallen fortalte Ken Richter om sin tid som chauffør for Simon Spies. Senest har vi været på besøg på Frijsenborg Ungdomsskole, hvor elever viste os rundt på skolen. Forstanderen fortalte levende og engageret om skolens hverdag.
Modtagelsen af Fredslyset var igen i år et rigtig flot arrangement, først ved Rådhuset og derefter i InSide. I forbindelse med Fredslys-arrangementet var der igen i år overrækkelse af midler fra loppemarkedsoverskuddet. Modtager var Børneafsnittet på Hammel Neurocenter og en lille patient modtog en check på kr. 10.000,-. Derudover har vi afholdt Pøt Mølle Løb, loppemarked og har haft pølsevogn på hestemarkedet. Disse arrangementer vil blive omtalt under delberetninger fra udvalgene.

På distriktsplan var det igen i år nødvendigt med et ekstraordinært distriktsgildeting for at få valgt en kansler og skatmester. Her blev Marian Elbæk, Horsens valgt som kansler og Bent Brogård fra Porskjær som skatmester. Der er kommet lidt mere gang i. arbejdet distriktet og for første gang i
3 år har der været indkaldt til distriktsgilderådsmøde. Mødet blev afholdt 8. februar i Skanderborg.  Der er fundet 2 instruktører til at forestå væbnerforberedelse oge(pyt hold starter op i løbet af foråret.

På landsplan har jeg deltaget i Landsgildeting i Odense, som var et stort anlagt week-end arrangement. Af private årsager kunne jeg desværre kun deltage om lørdagen, men det var også her Handlingsplan 2005-2009 skulle forelægges. Netop den handlingsplan, som mange gilder - også vores - har brugt megen tid på at diskutere. Som mange sagde fra talerstolen: "Vi kan slet ikke genkende det vi har indsendt og anset for at være vigtige elementer i handlingsplanen." Men diskussionen blandt gildebrødre om holdninger og kerneværdier er vigtig og må ikke glemmes. Diskussionen er nødvendig for at holde os i bevægelse. Referat fra Landsgildetinget har været bragt i Set. Georg, og på Landsgildets hjemmeside under Aktiviteter og Service kan man læse udførligt referat og se det endelige resultat af Handlingsplan 2005-2009.

I gildeledelsen har vi holdt en række møder for at tilrettelægge gildets drift. Første og største opgave var at ro sammensat de nye grupper, som skulle i gang efter sommerferien 2005. For at efterkomme ønsker om max. 8 personer incl. Giner i grupperne, blev der igen dannet 7 grupper. Nogle af grupperne har en størrelse, som giver plads til optagelse af flere nye medlemmer. De seneste år har vi ikke haft beretning fra de enkelte grupper på gildeting. Jeg er sikker på, at redaktøren af Gammel-Uglen vil blive glad for et lille indlæg om gruppernes "dagligliv" og det kunne også være en inspirationskilde for andre grupper.

Er der i Gildets virke nogle ting og aktiviteter, som vi skal tage op vil vurdering? Er der ting, der skal ændres? Så er det her, under demokratiske former, vi har mulighed for at beslutte nye tiltag og nye retningslinier, hvis der er behov herfor.

Delberetninger fra:
1. Centerleder for Engedalen (Erling)
2. Loppemarkeds koor.dinator (Harry)
3. Pøt Mølle Løb (Erling)
4. GIM om internationalt arbejde (Charlotte)
5. Pølsevognskoordinator, Dansk Flygtningehjælp (Bent)
6. Skaghøjgruppen (Lilli ogTove)
7. Redaktøren af Gammel-Uglen (Kirsten G.)
8. Webmaster (Alex R)

Jeg vil slutte beretningen med at takke alle, fordi I på forskellig vis har gjort et stykke arbejde for Gildet. En personlig tak til medlemmerne af gildeledelsen for godt og inspirerende samarbejde i det forløbne
år.

Annette Horup,
Gildemester

 

  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet