Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Gildemesterens beretning:

Beretning til Gildeting 3. marts 2004

Et år er gået siden jeg blev valgt som Gildemester og skal nu aflægge min første beretning.
I forhold til sidste år kan jeg konstatere en fremgang på 2 gildebrødre, idet Lisbet Mikkelsen og Peder Spørring er genoptaget i Gildet. Jeg håber i føler jer godt tilpas i Gildet. Desuden har Alex Ravn aflagt væbnerløfte. Vi er nu 37 gildebrødre i Gildet.

Gildeåret 2003/2004 har budt på mange forskellige oplevelser. Jeg vil kort nævne enkelte og andre vil blive omtalt i beretningen fra de forskellige udvalg.
Vi har været en tur i Nepal sammen med Peter Schouborg og på besøg hos skytten på Frijsenborg.
Familieudflugten gik i år til TangeVærket og ved friluftsgildehallen havde vi besøg af Bo Vestergaard, som fortalte om sin tid som spejder og spejderleder i Hammel-uglerne. Et virksomhedsbesøg på Tvilum-Scanbirk 
gav os et indblik i en moderne produktionsvirksomhed. I oktober fejrede vi ISGF's 50 års jubilæum, Sct. Georgs Gildernes 70 års jubilæum og vort eget gildes 37 års fødselsdag. Modtagelsen af Fredslyset 2003 i slutningen af november fik en flot omtale i medierne og var god PR for både Gildet og spejderkorpsene. Julegudstjenesten i Skjød Kirke og den efterfølgende sammenkomst i Engedalen var en dejlig optakt til julen. Så var der en festlig nytårsgildehal med 2 genoptagelser af gildebrødre og efterfølgende nytårskoncert i Inside med et veloplagt Randers Kammerorkester. Senest har vi i forbindelse med spejderaftenen haft besøg af Bill Sejr Nielsen, som festligt og fornøjeligt fortalte om sine oplevelser med Hammel Cykelklub og Team Fakta.
Derudover har vi afholdt loppemarked - igen med et flot resultat. Overskuddet fra loppemarkedet er denne gang blevet fordelt ligeligt mellem spejderkorpsene, Engedalen og Set. Georgs Gildet. Som vedtaget på sidste års gildeting er disse penge indsat på en spærret konto og der kan kun hæves i overensstemmelse med regler fra Told & Skat om momsfritagelse og efter forudgående vedtagelse på gildeting om pengenes anvendelse. Gildeledelsen har endnu ikke taget stilling til midlernes anvendelse, men er der gildebrødre som har gode ideer - så kom med dem. Der afholdes loppemarked igen 26. - 28. maj 2005 og Hammel Hallen er reserveret i denne periode.

I gildeledelsen har vi holdt en række møder for at tilrettelægge gildets drift. Fra disse møder vil jeg referere enkelte ting:
Første opgave var at få sammensat de nye grupper, som skulle i gang efter sommerferien 2003. Der var blandt gildebrødrene udtalt ønske om max 8 personer inc1. giner i grupperne. Det var derfor nødvendigt at danne 7 grupper.
Projekt Østeuropa, som er dansk støtte til genetablering af spejderarbejdet i Øst- og Centraleuropa i samarbejde med danske virksomheder, som operer i Østeuropa, spejderkorpsene og Gilderne. Tidligere gildemester Alex Hilton skabte kontakt til Nordisk Wavin (Harald Degn), som fandt tanken sympatisk. Der har været kontakt til gruppelederen hos Hammel-Uglerne, som udtalte at de ikke havde ressourcer til at deltage i projektet. Gildeledelsen er også af den opfattelse, at vi ikke har ressourcerne og har meddelt Landsgildemesteren at vi ikke ønsker at deltage.
Vi har påbegyndt en a 'jourføring af folderen Arbejdsdeling i Hammel Gildet, som afløste gruppeledermappen. Vi håber at have folderen klar inden sommerferien.
Vi har diskuteret årsprogrammet. Skal der ændres i programsætningen?
Februarmødet med spejderlederne - skal vi helt droppe det? I år deltog 3 spejderledere og sidste år var fremmødet ikke meget bedre.
Familieskovturen er et arrangement, hvor der er beskedent fremmøde af gildebrødre, som ikke har børn eller børnebørn med. Skulle vi ikke overveje at ændre det til en tur for gildebrødre og giner til et kulturelt eller historisk sted? Eller noget helt andet.
Friluftsgildehallen i september kunne med fordel igen flyttes til juni måned, hvor vi har de lyse aftener.
Alt dette skal der ikke tages stilling til i aften, men det er hermed lagt ud til debat i grupperne.

På distriktsplan har der været afholdt distriktsgildeting i Skanderborg og i september var der week­end på Rodbjerggård, hvor enkelte gildebrødre fra Hammel deltog.

På Landsplan har jeg sammen med skatmester og stavherold deltaget i landsgildeting i Fuglsøcentret. Vi fravalgte aftenfest og overnatning og deltog kun i selve landsgildetinget. Udførligt referat kan læses i Sct. Georg – oktober 2003.

Delberetninger fra:

l. Centerleder for Engedalen ( Per)

2. GIM om internationalt arbejde (Charlotte)

3. Redaktøren af Gammeluglen (Kirsten G.)

4. Pølsevognskoordinator (Bent)

5. Skaghøjgruppen (Lilli)

6. Pøt Mølle Løb (Erling eller Alex Ravn)

Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle, fordi I på forskellig vis har gjort et stykke arbejde for gildet. Tak til Alex Ravn, der som webmaster har lavet en meget flot hjemmeside, som altid er ført a'jour. En personlig tak til medlemmerne af gildeledelsen for godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år.

Annette Horup,
Gildemester

 

  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet